Organize Hayvancılık Nedir-Nasıl Kurulur-Teşvikleri Neler

24.05.2010 13:43

 

Organize Hayvancılık Nedir-Nasıl Kurulur-Teşvikleri Neler

TDİOSİB    Hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerin, yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak, süt, et vb... hayvansal ürünlerin sağlıklı olarak ve yeteri miktarda üretimlerinin sağlanmasını, daha iyi yetiştirme koşullarında kârlı bir işletmecilik sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesini, üretimin yeterli hale getirilmesini amaçlayan bir organizasyondur.

 TARIMA DAYALI İHTİSAS  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ORGANİZE HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİ

İlimizde hayvancılık küçük ölçekli aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ancak son yıllarda hayvancılıkta yaşanan gelişmeler sonucunda modern anlamda büyük çaplı hayvancılık işletmeleri kurulmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler Organize Hayvancılık Bölgeleri oluşturulma fikrini ortaya çıkarmıştır.

            Seçilecek olan bölgenin öncelikle fizibilite raporunun hazırlanması, hazırlanan fizibilite raporu doğrultusunda yer seçiminin uygun yapılması gerekmektedir. Organize hayvancılık bölgelerinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır

ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGELERİNİN AMAÇLARI VE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

 1.  Yetersiz olan, hayvansal protein üretim ve tüketiminin artırılarak, nüfusunun %50'si 21 yaşın altında olan insanımızın yeterli ve dengeli beslenerek, millet ve devletimizi geleceğe taşıyacak gençlerimizin bedensel ve zihinsel kapasitelerini kullanır hale getirmek ve bunu sürdürmek,
 2. Nüfusunun %46'sını tarımda istihdam eden ve 1100 $ civarındaki GSMH.sını katma değeri yüksek hayvancılık sayesinde yükselterek,tarım sektöründeki hayvancılığın payının %25'ler seviyesinden %50 - 60'lara gelmesini sağlayarak, insanımızın gelir ve refah düzeyini yükseltmek.
 3. Ülkenin ve sanayinin hammadde ihtiyacını yeteri miktarda kesintisiz ve sağlıklı olarak sağlayarak, stratejik bir öneme haiz hayvancılıkta, milli hedefleri gerçekleştirmek.
 4. Hayvancılığı ve bununla ilgili sanayi, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak üzere devletçe verilecek teşvik, kredi,sübvansiyon vb... uygulamaları etkili hale getirerek, sektörü geliştirmek.
 5. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısal ve oransal artışının sağlanarak, hiçbir teknoloji uygulamayan küçük işletmelerin yerlerini almalarını sağlamak.
 6. Yetiştiricilerin birlik veya kooperatifler bünyesinde toplanarak, problemlerini anlama ve çözmede işbirliği sonucu, hayvancılık politikalarının tespitinde etkili hale getirmek, rekabet güçlerini ve şanslarını arttırmak.
 7. Damızlık, yem, ilaç, alet vb... diğer girdilerin ucuz ve yeterli miktarda ve zamanında temin etmek, ıslah projelerinin uygulanarak birim hayvan başına verimi arttırarak, üretim maliyetlerini düşürüp, dünya fiyatlarının altındaki maliyetlerle üreterek, tüketiciye daha ucuza sunabilmek.
 8. Koruyucu veteriner hekimlik, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve etkili mücadele, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi, yetiştirici hastalıkları, ahır hijyeni, hayvan bakım ve besleme konusunda yetiştiricilerin eğitiminin sağlanması sonucu kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilmesi ve bunun denetlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesi.
 9. Hayvan neslinin genetik potansiyelinin iyileştirilmesi için uygulanacak ıslah projelerinin, progeny-testing, embriyo transferi,suni tohumlama, senkronizasyon, vb... teknik uygulamaları daha fazla işletme ve hayvanda yapılma imkânına kavuşmak.
 10. Teknik ve sağlık hizmetleri için, Mühendislik ve Veterinerlik hizmetlerinden, bütün işletmeleri yararlanır hale getirerek, sürü ve işletme idaresine ait her türlü bilgiye ulaşmasını, beslenme, verim ve soy kütüğü kayıtlarının vb... bilgilerin tutulmasını bilgisayar teknolojisini kullanarak kolay hale getirmek.
 11. Organize Hayvancılık Bölgelerindeki işletmelerin "sözleşmeli hayvancılık" yapma şansları daha fazla olacağından, üretici-sanayici entegrasyonu sonucu, bilgi akışı ve yeni teknolojilerin uygulanması işletmelerde sürekli hale gelecektir. Üreticilerin fuar, sergi, konferans vb... sektörel etkinlikleri, dünyadaki gelişmeleri izleme ve uygulama şansları artacaktır.
 12. Yerleşim yeri (köy veya kasaba) içindeki hayvan barınaklarının, o beldede yaşayan insanlara verdiği olumsuzluklar, hayvan barınaklarının yerleşim yeri dışına çıkarılmasıyla önlenecektir.
 13. Organize bölgeler, üretilen ürünlerin daha iyi şartlarda, daha uygun fiyatla pazarlanmasını sağlayacaktır. Girdiler daha ucuza toplu olarak temin edileceğinden üretici kârlılığı artacaktır.
 14. Mera ıslah projelerinin uygulanması sonucu, meralarda verimlilik ve meradan istifade artar. Yem bitkileri ekilişleri de artırılarak, en büyük maliyet unsuru olan yemin ucuza temini sağlanabilecektir.
 15. Müşterek ekipman ve makine kullanım imkânı sağlanmasıyla, işletmelerin mekanizasyon masrafları azalacaktır. Silaj makinesi, kepçe, römorklar, çayır biçme makinesi, balya makinesi, yem kırma makinesi, süt soğutma tankı, süt tankeri, su deposu, vb...ilk yatırım masraflarıda azalacaktır.
 16. Hayvan ihtiyaçlarını en iyi karşılayan uygun malzemeden projelendirilen barınaklar nedeniyle, ilk yatırım masrafları azalacaktır. Hayvanların sağlıklı olmaları ve genetik kapasitelerine göre en üstün verimlere ulaşmaları sağlanabilecektir.
 17. Hayvan nakli araçlarının kullanımı sağlanacağından, hayvanlar uygun şartlarda taşınacaktır. Ulaşım imkânları (yol), haberleşme imkânları (telefon, fax, internet vb...), elektrik, su vb... medeni ve sosyal imkânlara kavuşulacaktır.
 18. Bakıcıların eğitimi ve kontrolü ile profesyonel yöneticilerle işletmelerin yönlendirilmesi ve denetimi sağlanıp, prodüktivite artacak, hayvancılığa yatırım yapan müteşebbislerin riski azalacaktır.
 19. Hayvan hırsızlığına karşı tedbir alınacağından, güvenlik sağlanacak, sigorta uygulamaları kolaylaşacaktır.
 20. Birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinde yapılaşma önlenerek, zirai üretimde kullanılacak, tabii gübreler kullanılarak toprak zenginleştirilecektir. Arıtma tesisleri kurulmak suretiyle çevre kirlenmesi önlenecektir.

DEZAVANTAJLARI

 1. Belirli bir bölgede hayvancılık yapılması ekonomik açıdan her ne kadar karlı bir yatırım olarak görünse de;  çıkabilecek salgın bir hastalık yüzünden, büyük ekonomik kayıplara yol açılması kaçınılmazdır.
 2. Salgın hastalıkların sınır tanımaması bu tür yerleşim bölgelerini de direkt  tehdit etmektedir. Salgın hastalıkların bulaşması; direkt temas, solunum, sindirim, kan emici sinekler ve keneler vasıtası ile olabilmektedir.
 3. Bu tür enfeksiyöz hastalıkların yayılmasında hayvan hareketleri, rüzgar, yağmur, kuşlar, yabani hayvanlar, çeşitli sinekler, hayvan artık ve atıkları önemli rol oynamaktadır.
 4. Yoğun hayvan hareketleri nedeniyle bölgenin daima risk altında olacağı unutulmamalıdır.

KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT

 • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   09/08/2006
 • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 306)  23/06/2006
 • Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Kurulması ile ilgili yapılacak işlemleri belirleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ortaya konulan iş akış şeması
 • 10.11.2009 tarih ve 27402 sayılı TDİOSB Uygulama Yönetmenliği

İlimizde TDİOSB İlgili Mevcut Durum

 • 2008 rakamları ile 5 metropol ilçede 50.951 büyük baş hayvan bulunmaktadır.
 • 2008 yılı itibariyle 5 metropol ilçede 7234 besi işletmesi bulunmaktadır.Bunların 5517 tanesi 10 ve daha az kapasiteli,1533 tanesi 11 – 50 baş kapasiteli ve 184 tanesi ise 51 baş üzeridir.
 • Büyükşehir Belediyesi dışındaki diğer 11 ilçede ise toplam 145.330 adet büyük baş hayvan bulunmaktadır.
 • Büyük Şehir çevre planlarında Sivas yolu üzeri Gömeç Mevkiinde 2.800.000 m² ,Adana yolu İncesu Mevkiinde 3.900.000 m² olup iki adet plan dahilinde TDİOSB alanları ayrılmıştır.

YER SEÇİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 •  
  1. TDİOSB  kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce dört nüsha olarak TDİOSB proje teklifi hazırlanarak, teklifte yer alan alternatif alanlar hakkında il özel idaresinin, belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediyenin uygun görüşü ile birlikte Valilik kanalıyla Tarım İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Söz konusu proje teklifi proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.
  2. TKB  İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan TDİOSB proje değerlendirme komisyonunca, TDİOSB proje teklifi ve teklifte yer alan alternatif alanlar için TKB görev alanına giren mevzuat ile projenin il/ilçe için gerekliliği ve uygulanabilirliliği açısından ön inceleme yapılır.
  3. TDİOSB   proje teklifinde yer alan alternatif alanlar TKB ile STB’ce mahallinde incelenir. Diğer kurum ve kuruluşların yatırım ve proje alanına girmeyen alternatif alanların, özellikleri belirlenir ve yerlerini gösterir 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası, 1/5000 ölçekli kadastral paftası ve TDİOSB yeri olarak uygun olup olmadığını içeren tutanak, TKB İl Müdürlüğü ve STB teknik elemanlarınca mahallinde imza altına alınır.
  4. STB tarafından tespit edilen yer seçimi tarihi ve her iki Bakanlıkça mahallinde incelenen alternatif alanlara ait haritalar ve bilgiler, Ek-2’deki kurum ve kuruluşlara, yeterli süre verilerek önceden gönderilir. Bu kurum ve kuruluşların yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında kurum ve kuruluşları adına nihai görüş vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.

Yer Seçimi Komisyonunun Görevi ve İşleyişi

Komisyonun Başkanlığını ve sekretarya işlerini STB yürütür. Ek-2’de yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yer seçimi komisyonu, belirlenen tarih ve yerde toplanır. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alternatif alanlarla ilgili tüm araştırmaları yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurum ve kuruluşu adına görüş bildirir.

Ek-2

ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ  

        1) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
        2) SAĞLIK BAKANLIĞI 
        3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
        4) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
        5) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
        6) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
        7) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
        8) İL ÖZEL İDARESİ 
        9) İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alanın belediye sınırları içerisinde olması halinde)

YER SEÇİMİNDEN SONRA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 1. Talep sahibi tüzel kişilik tarafından Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili parsel bazında Üst Yapı Modül Projesi ve 1/5000 ölçekli Genel Yerleşim Planı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince belirlenecek kriterlere göre hazırlanır. Talep sahibi tüzel kişilik tarafından söz konusu plan ve proje için ilgili Tarım İl Müdürlüğünün görüşü alınır ve proje ihtisas konusuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğünce onaylanır.
 2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kamulaştırma çalışmalarına başlanabilmesi için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  tüzel kişiliğinin oluşturulması ile ilgili işlemler yapılır.
 3. Seçilen alanın çevre düzeni planı ( ÇDP ) sınırları içerisinde kalması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruma başvurusu ile ÇDP’nda gerekli değişiklik yaptırılır.
 4. Tarıma Dayalı İhtisas OSB tüzel kişiliğince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/……. Ölçekli uygulama imar ve parselasyon planları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanır.
 5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgelerinde kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli denetimler yapılır.
 6. OSB Bölge Müdürlüğü tarafından kendi görev alanına giren konularla ilgili denetimler yapılır. Ayrıca; Bölge Müdürlüğü tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğünce belirlenen üretim kriterleri çerçevesinde üretim yapılması sağlanır.
 7. 1/5000 ölçekli genel yerleşim planının hazırlanmasında ve uygulanmasında; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş amacına göre değişkenlik göstermek üzere Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Bölge Plancısı, Mimar, İnşaat Mühendisi ve Çevre Mühendisi gibi teknik elemanlar görev alırlar.

ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİNDE OLMASI GEREKEN YAPILAR

Karantina Bölgesi

Yem Hazırlama Merkezi ( Ünitesi )

Bölgenin Amaca Uygun Malzeme ile Çevrilmesi

Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinin Çalışma Birimi

Muayene ve Sevk Kontrol Merkezi

Hizmet ve Yönetim,İdare Binası

Tüm Alana Özel Güvenlik Sistemi

Hayvan kesim ve paketleme

Giriş ve Çıkışlarda Dezenfeksiyon Sistemi

Soğuk Hava Deposu

Hayvan Tedavi Merkezi

Yükleme, Boşaltma Rampaları

Arıtma ve Deşarj Üniteleri veya

Hangar, Atölye

Gübre Çukuru

Et ve Ürünleri Satış Birimi

Yem Deposu , Silaj Çukurları

Lokal , cami, misafirhane, yemekhane, itfaiye v.s.

Kırkımhaneler, Sağımhaneler

Su depoları

Bakıcı Evleri

Paraziter Mücadele Havuzları

ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGELERİNDE UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ MÜRACAAT PROSEDÜRÜ:  

 1. Organize Sanayii Bölgesi (OSB) kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar gerekçelerini içeren raporu Valiliğin onayına sunarlar.
 2. Valiliğin değerlendirmesi sonucu olumlu görülen OSB kuruluş talepleri Bakanlığa sunulur.
 3. Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülür.
 4. Yer seçimi kesinleşmemiş OSB'lerin kuruluş işlemleri yapılmaz ve Yatırım Programına teklif edilmez.
 5. Yer kesinleştikten sonra;
  1. İl Özel idaresinin,
  2. Yer seçiminin yapıldığı il, ilçe, belde belediyesinin, büyük şehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesinin,
  3. Sanayi ve ticaret odasının,
  4. Sanayici dernek ve kooperatiflerinin,

Biri veya daha fazlasının temsilcilerince imzalı ve Valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanması ve sicil kaydını müteakip, OSB tüzel kişilik kazınır.

 1. Sanayici dernek ve kooperatiflerin OSB kuruluşuna katılabilmeleri için tüzük ve ana sözleşmelerinde yer alacak amaçları arasında; OSB kurma bulunmalı, üyeleri ve ortakları sanayi sicil belgesine sahip olmalı ve üye sayısı en az 30 kişiden oluşmalıdır.
 2. Kuruluş protokulünde;
  1. OSB'nin ünvanı
  2. Adresi,
  3. OSB'nin oluşumuna katılan kurucu ortakların katılma payı oranlarını ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları,
  4. Katılma paylarının ödeme şekli ve şartları,
  5. OSB'nin organlarında görev alan asıl ve yedek üyelerin adları ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşları,
  6. Katılımcı sektör grupları ile Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, belirlediği OSB'de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ve iştigal konuları
  7. Temsil ve ilzamla yetkilendirilmiş üyeleri,
  8. Yürürlüğe giriş şartı, imzaları ve tarihi,
  9. Valinin olumlu görüşünü içeren Bakanlığa sunuş dilekçesi
  10. Bakanlığın onayı gereklidir.
 3. Kuruluş protokolü iki nüsha tanzim edilir, onaylandıktan sonraBakanlık OSB Sicil Defterine kaydedilerek sicil numarası verilir, bir nüshası Bakanlıkta muhafaza edilir.
 4. Kamu yararı kararı, OSB'nin tüzel kişiliğini kazanmasını müteakip müteşebbis heyetin yer seçimi kesinleşen alan için 1/5.000 veya 1/2.000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ile birlikte başvurusu üzerine Bakanlık tarafından kamulaştırma yetkisi ile birlikte verilir. Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Teşvikler :

Tüm OSB için yapılan teşvikler İHTİSAS OSB’i içinde geçerlidir.

OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler 

1. OSB Tüzel Kişiliğine: 

A-5084 Sayılı Kanun kapsamında:

06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 Sayılı Kanun, 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5350 sayılı Kanun ile 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5615 Sayılı Kanunun 24 üncü Maddesine ve Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik ile;

•  49 İl ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamındaki diğer İllerde (54 İl) OSB kurulacak alandaki Hazineye ait taşınmazlar OSB'lere bedelsiz olarak devredilebilir (Bedelsiz yatırım yeri tahsisi). 

B- Vergi Muafiyetleri:

OSB tüzel kişiliği;

•  İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden, 
•  Tüketeceği elektrik için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden, 
•  Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV'den, 
•  Bina inşaat ve yapı kullanma izni harcından, 
•  Kurumlar vergisinden, 
•  Tevhid ve ifraz işlem harcından, 
•  Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgeler atıksu bedelinden  muaftır.

2. OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELERE:

A- 5084 sayılı Kanun Kapsamında:

06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 Sayılı Kanun, 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5350 sayılı Kanun 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5615 Sayılı Kanunun 24 üncü Maddesine ile;

•  49 İl ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamındaki diğer İllerde (54 İl) bulunan OSB'lerdeki tahsis edilmemiş parseller, gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak tahsis edilebilir (Bedelsiz arsa tahsisi). 
•  Kanun kapsamına giren 49 İldeki OSB'lerde yer alan işyerleri ile ilgili olarak;

•  Gelir Vergisi ve Stopajın tamamı terkin edilir. 
•  SSK primi işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanır. 
•  Enerji giderlerinin % 50 sine kadar olan kısmı Hazinece karşılanır.

B- Vergi Muafiyetleri:

OSB'lerde yer alan işletmeler,

•  İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden, 
•  Bina inşaat ve yapı kullanma izni harçları, 
•  Tevhid ve ifraz işlem harçları ile 
•  Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgelerde yer almaları koşuluyla atıksu bedelinden muaftır.

Sonuç Olarak;

 1. Bölgedeki Üretim Ve Pazarlama İlişkilerinin Artırılması
 2. Öncü Bir Hayvansal Planlama Modeli Olan İhtisas OSB’nin Geliştirilmesi
 3. Üretilen Ürünlerin iç ve dış pazarlara kazandırılması için
 4. Kayseri İlinde kurulacak İHTİSAS OSB bölgenin hem ekonomik hem de sosyal anlamlarda kalkınmasının en önemli yollarından biridir.
 5. Hayvancılıkta yaşanan sıkıntıları aşmak, hayvancılıktan elde edilen ülkesel geliri yükseltmek, hayvancılıkla iştigal eden kesimleri sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirmek son derece önemli ve gereklidir.
 6. Üretimdeki entegrasyondan dolayı girdi temininin daha ucuza sağlanması, etkin pazarlama olanaklarının ortaya çıkarılması, üretilen ürünlerin mamul ve yarı mamul olarak işlenmesi için tesislerin kurulması gibi faaliyetler ve yatırımlarla TDİOSB, ilin ekonomisine katkı sağlayacak, aynı zamanda istihdam arzına etki ederek işsizliğin azaltılmasında da faydalı olacaktır.
 7. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yüksek verimli süt ineklerinin yetiştirilmesi ile ilin ihtiyacı olan kaliteli ve sağlıklı süt ihtiyacı giderileceği gibi, süt ineği yetiştiriciliğinin yapıldığı bu işletmelerde doğacak yüksek et verimine de sahip erkek hayvanlar, et besiciliği yapan işletmelere materyal de sağlamış olacaktır.
 8. Bu bölgede çalışacak bakıcı, yetiştirici ve mal sahipleri ile tüm diğer çalışanlara sunulacak sağlık hizmetleri, sosyal imkânlar, ulaşım kolaylığı; yetiştirici ve müteşebbislere sağlanacak her türlü alt yapı desteği, kredi, alıcı ve satıcının kolay buluşması ve elde edilecek kaliteli ürünün tercihi nedeniyle oluşacak pazarlama kolaylığı gibi avantajların yanında, hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden olan kaliteli kaba yem ihtiyacının, oluşturulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tarımsal ekim alanlarında üretilmesi, maliyeti düşük bir hayvancılığa imkân sağlayacağı için bu bölge hayvancılık yapmak isteyenler için çekim alanı ve cazibe merkezi oluşturacaktır.

 

google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ

>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>