TARIM

26.05.2010 08:33

 

TARIM

TÜRKİYE’DE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi

ve onlardan
ürün elde etmesine tarım denir.

Türkiye’de Tarımı ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

İklim, Yer şekilleri,Toprak Bakımı, Sulama,Gübreleme, Tohum Islahı,

Makineleşme
Pazarlama,İlaçlama, Tarımı Destekleyen Kuruluşlar

İklim: Tarımsal üretim büyük ölçüde yağışlara bağlıdır.

Türkiye’de yağışın yıl içindeki dağılışı düzensizdir.

Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler hariç bütün bölgelerimizde yazlar kurak geçer.

Kışların ılık geçtiği kıyı kesimlerinde don olayları çok enderdir.

Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği iç ve doğu bölgelerde don olayları uzun sürer.

Buna bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği ve tarım yapabilme süresi kıyıdan

iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalır.Kışların ılıman geçtiği bölgelerde sebze,meyve

ve sanayi ürünleri üretimi
yaygınken, iç bölgelerde soğuk iklim şartlarına dayanıklı tahıl,üzüm,elma vb.ürünlerin

üretimi yaygındır.

Yer şekilleri:Türkiye’nin ortalama yüksekliğinin fazla olması, ekonomik faaliyetleri

genellikle olumsuz etkilenmiştir. Yükselti tarımsal faaliyetlerin sınırlanıp, hayvancılık

faaliyetlerinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım
topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açmıştır. Bu durum makine kullanımı da

zorlaştırmıştır.

 

Toprak Bakımı:Tarım

topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, toprağın mineralce zengin olmasına

bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım faaliyeti yapılan toprağın, çeşitli şekillerde

 bakımının yapılmasigereklidir. Toprakanalizi ile topraktaki mineral maddeler

 belirlenir.

Böylece toprağın hangi tür bitkilere elverişli, hangi tür gübreye ihtiyacı olduğu

saptanarakdaha bilinçli tarım yapılır.
Taşlı topraklarda taşların ayıklanması,drenajı iyi olmaya topraklarda suyun,tuzlu

 topraklardatuzun topraktan uzaklaştırılması ve toprağın havalandırılması toprak

 bakımı ile ilgili faaliyetlerdir.
Sulama:Türkiye’de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır

.Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimin etkisindedir.

Çoğu yerde tarımsal faaliyetin yoğunlaştığı yaz döneminde, kuraklık hüküm

 sürmektedir

. Bu da tarımdaki su ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca, yağışların düzensiz düşmesi,

özellikle tahıl tarımının yaygın olduğu sahalarda, nadas uygulaması yapılmakta

ve her yıl üretimde dalgalanmalara neden olmaktadır.Nadas sulama imkanının

 olmadığı

sahalarda toprağın 1 yıl boyunca su tutması için boş bırakılmasıdır.Nadas verim

düşüklüğüne neden olan olaylardan biridir.


Türkiye’de sulama yaygınlaştırılırsa;
1.Kuru tarım (nadas) metodu uygulaması sona erer.
2.Bir yılda, birden fazla ürün alınan sahalar genişler.
3.Tarım iklime bağımlılıktan kurtulur ve bilhassa tahılların üretiminde yıllara
4.göre dalgalanmalar azalır.
5.Üretimde süreklilik sağlanır.
6.Ürün artışı sağlanır.
7.Tahıl tarımı yerine, sebze ve meyve tarımı ile endüstri bitkileri ekimi yaygınlaşır.
8.Çiftçilerin tarım ürünlerindeki verimi ve geliri artar. Buna bağlı olarak, göç
9.olayında azalma görülür.
10.Tarımın milli gelir içindeki ve ihracatındaki payı artar.

Gübreleme:Sulamadan sonra, verimi artıran en önemli faktör gübrelemedir.
Toprağın devamlı kullanılması minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi

 azaltmaktadır. Gübreleme ile mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi artırılmaya

 çalışılır. Gübre, doğal ve hayvansal gübre olarak ikiye ayrılır.Hayvansal gübreler

 Doğu Anadolu bölgesinde yakacak olarak kullanılmaktadır.Kimyasal gübreler pahalı

oldukları için devlet sübvansiyon uygulayarak çiftçiye destek olmaktadır.

Tohum Islahı:Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesi, sulama ve

 gübrelemenin yanında kaliteli tohumun kullanılmasıyla da yakından ilişkilidir.

Tohum ıslahı, melezleştirme ve iyi tohumların seçilmesi şeklinde yapılır.Tohum Islahı

 İstasyonları,devlet Tarım İşletmeleri ve Ziraat Fakülteleri tohum ıslahı ile uğraşan

 kuruluşlardır.

Zirai Mücadele:Hastalık ve haşerelerin üretimde zaman zaman % 20 - 30 civarında

 verim düşüklüğüne neden olduğu görülmüştür. Türkiye’de zirai mücadele ile tarlalardaki

 yabancı otların gelişmesi önlenmekte ve haşerelerin çoğalmasına imkân verilmemektedir.

 Böylece verim düşüklüğünün önüne geçilmektedir.Ancak ilaçlamanın bilinçli şekilde

yapılması gerekir.


Makineleşme:Toprakların kısa sürede ve zamanında sürülmesi, hasadın

 zamanında yapılabilmesi günümüzde makineleşme ile mümkündür.Ülkemizde

 makineleşme ile birlikte;Çayır ve mera alanları sürülerek tarım alanları genişlemiş

,Tarım ürünlerinin üretim miktarında ve veriminde artışlar olmuş,Tarım da insan

 ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalmış ve ortaya çıkan işsizlik köyden kente göçe

 neden olmuştur.

Türkiye’de bazı alanlarda makineli tarıma tam geçilememiştir.

 Bu durumun sebepleri şunlardır:

1.Makine kullanımına elverişli olmayan engebeli arazilerin varlığı

(Doğu Karadenizkıyı şeridi gibi)
2.Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması
3.Bazı bölgelerde işgücünün daha ucuz olması 
4.Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin bulunması

Çiftçinin Eğitimi:Günümüzde tarım, modern aletler, kaliteli tohum ve hassas

ilaçlar kullanımıyla yapılmaktadır. Bütün bunlar çiftçinin eğitimini gerektirmektedir.

 Ülkemiz genelinde çiftçilerin eğitim düzeyi düşüktür.

Pazarlama:
 Ürünlerin üretimi kadar, ürünlerin iyi fiyatlardan satılması da önemlidir.

Pazarlama amacıyla çeşitli ürünler için kooperatifler kurulmuştur.Devlet bazı ürünlerde

 çiftçiyi korumak için destekleme alımları yapmaktadır.

Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:Tarım ürünlerinin toplanması, pazarlanması ve işlenmesi

 yönüyle çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarıma destek sağlayan

 çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır.Tarım Bakanlığı,Ziraat Bankası,tarım Kredi ve Satış

 Koperatifleri,Türkiye Zirai Donatım Kurumu,Devlet Üretme Çiftlikleri,Çaykur,Tekel

,Toprak Mahsulleri Ofisi,Tariş,Çukobirlik, Antbirlik,Fiskobirlik,Tarım İşletmeleri

 Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarımı destekleyen ve tarımla ilgilenen kuruluşlardır.

 

google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ

>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>