TÜRKİYE’DE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

01.06.2010 11:15

İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri

yetiştirmesi ve onlardan
ürün elde etmesine tarım denir.
Türkiye’de Tarımı ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
İklim, Yer şekilleri,Toprak Bakımı, Sulama,Gübreleme,
Tohum Islahı,Makineleşme
Pazarlama,İlaçlama, Tarımı Destekleyen Kuruluşlar
İklim: Tarımsal üretim büyük ölçüde yağışlara bağlıdır.
Türkiye’de yağışın yıl içindeki dağılışı düzensizdir.Karadeniz ikliminin
görüldüğü yerler hariç bütün bölgelerimizde yazlar kurak geçer.
Kışların ılık geçtiği kıyı kesimlerinde don olayları çok enderdir.
Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği iç ve doğu bölgelerde don
olayları uzun sürer. Buna bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği ve tarım
yapabilme süresi kıyıdan iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalır.
Kışların ılıman geçtiği bölgelerde sebze,meyve ve sanayi ürünleri üretimi
yaygınken, iç bölgelerde soğuk iklim şartlarına dayanıklı tahıl,üzüm,
elma vb.ürünlerin üretimi yaygındır.
Yer şekilleri:Türkiye’nin ortalama yüksekliğinin fazla olması, ekonomik
faaliyetleri genellikle
olumsuz etkilenmiştir. Yükselti tarımsal faaliyetlerin sınırlanıp, hayvancılık
faaliyetlerinin ön
plana çıkmasına yol açmıştır. Dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım
topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açmıştır. Bu durum makine kullanımı
da zorlaştırmıştır. 
Toprak Bakımı:
Tarım topraklarında
devamlı üretim yapılabilmesi,
toprağın mineralce zengin olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım
faaliyeti yapılan toprağın, çeşitli şekillerde bakımının yapılması gereklidir.
,Toprakanalizi ile topraktaki mineral maddeler belirlenir. Böylece toprağın
hangi tür bitkilere elverişli, hangi tür gübreye ihtiyacı olduğu saptanarak daha
bilinçli tarım yapılır.
Taşlı topraklarda taşların ayıklanması,drenajı iyi olmaya topraklarda
suyun,tuzlu topraklarda tuzun topraktan uzaklaştırılması ve toprağın
havalandırılması toprak bakımı ile ilgili faaliyetlerdir.
Sulama:Türkiye’de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır
.Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimin etkisindedir.
Çoğu yerde tarımsal faaliyetin yoğunlaştığı yaz döneminde,
kuraklık hüküm sürmektedir. Bu da tarımdaki su ihtiyacını artırmaktadır.
Ayrıca, yağışların düzensiz düşmesi, özellikle tahıl tarımının yaygın olduğu
sahalarda, nadas uygulaması yapılmakta ve her yıl üretimde dalgalanmalara
neden olmaktadır.Nadas sulama imkanının olmadığı sahalarda toprağın
1 yıl boyunca su tutması için boş bırakılmasıdır.Nadas verim düşüklüğüne
neden olan olaylardan biridir.
 

Türkiye’de sulama yaygınlaştırılırsa;
1.Kuru tarım (nadas) metodu uygulaması sona erer.
2.Bir yılda, birden fazla ürün alınan sahalar genişler.
3.Tarım iklime bağımlılıktan kurtulur ve bilhassa tahılların üretiminde yıllara
4.göre dalgalanmalar azalır.
5.Üretimde süreklilik sağlanır.
6.Ürün artışı sağlanır.
7.Tahıl tarımı yerine, sebze ve meyve tarımı ile endüstri bitkileri ekimi yaygınlaşır.
8.Çiftçilerin tarım ürünlerindeki verimi ve geliri artar. Buna bağlı olarak, göç
9.olayında azalma görülür.
10.Tarımın milli gelir içindeki ve ihracatındaki payı artar.
Gübreleme:Sulamadan sonra, verimi artıran en önemli faktör gübrelemedir.
Toprağın devamlı kullanılması minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi
azaltmaktadır. Gübreleme ile mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi
artırılmaya çalışılır. Gübre, doğal ve hayvansal gübre
olarak ikiye ayrılır.Hayvansal gübreler Doğu Anadolu bölgesinde yakacak olarak
kullanılmaktadır.Kimyasal gübreler pahalı oldukları için
devlet sübvansiyon uygulayarak çiftçiye destek olmaktadır.
Tohum Islahı:Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesi, sulama ve gübrelemenin
yanında kaliteli tohumun kullanılmasıyla da yakından ilişkilidir.Tohum ıslahı, melezleştirme
ve iyi tohumların seçilmesi şeklinde yapılır.
Tohum Islahı İstasyonları,devlet Tarım İşletmeleri ve Ziraat Fakülteleri tohum
ıslahı ileuğraşan kuruluşlardır.
Zirai Mücadele:Hastalık ve haşerelerin üretimde zaman zaman % 20 - 30civarında
yabancıotların gelişmesi önlenmekte ve haşerelerin
çoğalmasına imkân verilmemektedir. Böylece verim düşüklüğünün önüne geçilmektedir.
Ancak ilaçlamanın bilinçli şekilde yapılması gerekir.
Makineleşme:Toprakların kısa sürede ve zamanında sürülmesi,
hasadın zamanında yapılabilmesi günümüzde makineleşme ile mümkündür.
Ülkemizde makineleşme ile birlikte;Çayır ve mera alanları sürülerek tarım alanları
genişlemiş,Tarım ürünlerinin üretim miktarında ve veriminde artışlar olmuş,
Tarım da insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalmış ve ortaya çıkan
işsizlik köyden kente göçe neden olmuştur.
Türkiye’de bazı alanlarda makineli tarıma tam geçilememiştir
. Bu durumun sebepleri şunlardır:
1.Makine kullanımına elverişli olmayan engebeli arazilerin varlığı
(Doğu Karadenizkıyı şeridi gibi)
2.Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması
3.Bazı bölgelerde işgücünün daha ucuz olması 
4.Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin bulunması
Çiftçinin Eğitimi:Günümüzde tarım, modern aletler, kaliteli tohum ve hassas ilaçlar
kullanımıyla yapılmaktadır. Bütün bunlar çiftçinin eğitimini gerektirmektedir.
Ülkemiz genelinde çiftçilerin eğitim düzeyi düşüktür.
Pazarlama:
 Ürünlerin üretimi kadar, ürünlerin iyi fiyatlardan satılması da önemlidir.
Pazarlama amacıyla çeşitli ürünler için kooperatifler kurulmuştur.Devlet bazı
ürünlerde çiftçiyi korumak için destekleme alımları yapmaktadır.
Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:Tarım ürünlerinin toplanması, pazarlanması ve
işlenmesi yönüyle çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarıma destek
sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır.
Tarım Bakanlığı,Ziraat Bankası,tarım Kredi ve Satış Koperatifleri,Türkiye Zirai
Donatım Kurumu,Devlet Üretme Çiftlikleri,
Çaykur,Tekel,Toprak Mahsulleri Ofisi,Tariş,Çukobirlik, Antbirlik,Fiskobirlik,
 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri
tarımı destekleyen ve tarımla ilgilenen kuruluşlardır.
google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ

>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>