Yumurta Tavukçuluğu

24.05.2010 14:38

 YUMURTA TAVUKÇULUĞU
YUMURTA TAVUKCULUĞU
Hayvancılıkta amaç bellidir. Kâr etmek içinüretim yapmak, kârlı üretimin yolu ise, ürünü ucuza mal ederek, değerindesatmaktır. Ürünü değerinde satabilmek için kaliteli olması ve istenen özellikleritaşıması bir önkoşuldur.
Yumurta tavukçuluğunun amacı da kaliteli,istenen özellikleri taşıyan yumurtaları, istenir verim düzeyinde eldeetmektir.
Bu amaçta başarılı olmak için büyütme dönemindeyapılacak işleri çok iyi bilmek ve uygulamak gerekir. Önce kaliteli civcivalınmalı, temiz ve havadar kümeslerde büyüterek, kaliteli piliç eldeedilmelidir. Piliçleri uygun koşullarda büyüterek iyi bir yumurta tavuğu sürüsüelde edilmelidir ki başarı arkasından gelsin. Ama bu basit bir iş değildir.İşin her aşaması ayrı bilgi, ayrı teknik ister. Yapılan her hata verimi büyükölçüde etkiler. İstenilen verim düzeyine erişilmediği zamanda işletmeekonomik kayba uğrar. Kümes, ısı, nem, hava, ışık, yem, yumurta tavukçuluğununher aşamasında önem taşımakta ve farklı uygulamalar gerektirmektedir.Dersimizde bütün bunları ele alıp inceleyeceğiz.
BÜYÜTME KÜMESİ NASIL HAZIRLANIR ?

Civcivler gelmeden 15 - 30 gün önce, onlarıbüyüteceğimiz kümes iyice temizlenip, dezenfekte edilmelidir. Bunlarıyaparken nelere dikkat edilmelidir. Bunları sırasıyla görelim:

1- Daha önceki büyütme döneminde kullanılanve biriken altlıklar kümesten çıkarılarak uzak bir yere atılmalıdır.

2- Kümesteki bütün pislikler dışarı çıkarıldıktansonra her tarafı tazyikli su ve fırçalarla iyice temizlenmeli, daha sonrakuvvetli bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir.
Kümes iyice kuruduktan sonra badana ediliphavalandırılmalıdır.
3- Kullanılacak ekipman kümes dışında çokiyi bir şekilde yıkanmalı ve güneşte kurutulmalıdır.

Başarılı bir tavukçuluk, iyibir temizlik ve dezenfeksiyonla başlar.
 
CİVCİVLER GELMEDEN ÖNCEYAPILACAK İŞLER

1- Civcivler gelmeden 2-3 gün önce altlıklarserilmelidir. altlıkların temiz, kuru ve küflenmemiş olmasına dikkatedilmelidir. Altlık serilirken önce yere toz kireç serpilir üzerine 5-8 cm.kalınlığında planya talaşı yayılır. Öğütülmüş mısır koçanı, buğdayveya arpa sapıda altlık olarak kullanılabilir.
2- Altlıklar serildikten sonra yeterli yemlikve suluklar yerleştirilir. Eğer ısıtma soba ile yapılacaksa sobalardakurulmalıdır.
3- Civcivler kümese gelmeden 24saat önce kümes sıcaklığı ayarlanmalıdır. Oda sıcaklığı 26-27 oC,ana makinasının sıcaklığı ise 32-35 oC olmalıdır. Anamakinalarının kullanılmadığı büyütmelerde ise sıcaklık 32-35 oColmalıdır.
4- Civcivlerin ısı kaynağından uygun birbiçimde yararlanmaları sağlanmalıdır. Bunun için ana makinalarının etrafımukavvalarla çevrilebileceği gibi başka önlemlerde alınabilir.
5- Kümes içindeki bütün ampuller kontroledilmeli ve aydınlatmada herhangi bir sorunla karşılaşmamak içinyanmayanlar değiştirilmelidir.
6- Yemlikler ve suluklar yeniden gözden geçirilerekcivcivler gelmeden bir kaç saat önce yem ve suları konmalıdır
BÜYÜTMEYE ALINACAK CİVCİVLERDE NE GİBİÖZELLİKLER ARANIR ?

Başarılı bir tavukçuluk, sağlıklıcivcivlerle başlar,
Kaliteli civcivden, kaliteli piliç, kalitelipiliçten de kaliteli tavuk olur. Öyle ise alınacak civcivlerde şu özelliklerbulunmalıdır.
1- Civcivler küçük, yem tüketimi az,yumurtaları normal irilikte, üstün verimli bir ırktan olmalıdır.
2- Hepsi aynı yaşta olmalıdır.
3- Hepsi bir örnek olmalıdır.
4- Gürültü ani ve sert hareketlere karşıçok hassas olmamalıdır.
5- Civcivler hastalıksız sürülerden olmalıdır.
6- Geniş ve yuvarlak başlı, parlak gözlü,kırmızı ibikli ve sakallı, uzun ve geniş sırtlı, parlak ve sık tüylü,kuyrukları yukarı meyilli, bacakları sağlam yapılı olmalıdır.
7- Çarpık popolu, kör, topal, göbeğiyaralı, titrek ve ayakta duramayan civcivler ayıklanmalıdır.
8- Bir günlükken mutlaka marek aşılarıyapılmış olmalıdır.
Resim 2. Kaliteli tavuk kaliteli civcivden eldeedilir.
 
CİVCİVLER GELİNCE NELERYAPILIR ?

Civcivler kısa sürede büyütme kümesinenakledilmeli kapasitesinden çok olmamak üzere ana makinalarına yerleştirilmelidir.
Resim 3. Civcivlerin aynı yaştave vücut yapısında olmalarına dikkat edilmelidir.
Resim 4. Ana makinalarınakapasitesinin üzerinde civciv konması birçok olumsuzluklara neden olur.
METRE KAREYE KONACAK CİVCİV VE PİLİÇSAYISI NE KADAR OLMALIDIR ?

Metrekareye konacak civciv ve piliç sayısıtablo 1 de verilmiştir. Kümese gereğinden fazla hayvan koymak yığılmalarave çeşitli hastalıklara neden olacaktır.
Resim 5. Kümese fazla hayvan koymak telefatave zarara neden olur.
Tablo : 1 Metrekareye KonacakCivciv ve Piliç Sayısı
Yaş (Hafta) 
Yerde 
Ana Makinalarında 
0-2 
75 
75 
2-4 
40 
60 
4-6 
30 

6-10 
10 

10- ve daha yaşlı 
7,5 
-
BÜYÜTME KÜMESİNDESICAKLIK NE KADAR OLMALIDIR ?
Civciv ve piliç döneminde gereken sıcaklıklartablo II gösterilmiştir. Sıcaklıklar bunun altında ve üstünde olmamalıdır.
Tablo II
Yaş
(Hafta) 
Civciv Seviyesindeki
Sıcaklık (oC) 
Kümes Sıcaklığı (oC)
Yerden 1m. Yükseklikte 

32-35 
27 

32 
24 

30 
22 

27 
20 

25 
20 

23 
18 

22 
16 

20 
16 

18 
16 
10 ve daha yaşlı 
18 
16
Sıcaklık normal olduğunda civcivler anamakinasının etrafında normal dağılım gösterirler. Sıcaklık düşükseısı merkezinde toplanmalar olur. O zaman ısının yeniden ayarlanmasıgerekir.
 
BAKIM VE BESLENME NASIL OLMALIDIR ?

Civcivler su içmesini yem yemesini çok çabuköğrenirler. Yumurtadan çıktıktan sonra 72 saat yemsiz ve susuz yaşayabilirlerAncak bu gelişmeyi etkileyeceğinden 24-48 saat sonra yem ve su verilmelidir.
Civcivlere temiz ve bol su vermelidir. Su sıcaklığı18 C ve taze olmalıdır. ilk hafta civciv basına 2 cm. suluk kenarı hesapedilmelidir. 8. ci haftadan sonra ise bu 4 cm ye çıkarılmalıdır.
Civcivlere ilk günden itibaren temiz, taze,ihtiyaç duyulan her türlü besin maddesini ihtiva eden yemler verilmelidir.
Resim 6. Isının düzenli olmasıkümelenmeleri önler.
0-8 haftalar arası civciv büyütme, 9-13haftalar arası piliç büyütme, 13. haftadan itibaren kılavuz yumurta görülenekadar piliç geliştirme yemi verilmelidir.
Bir yemden diğer yeme geçerken önce yemlerkarıştırılarak verilmeli ve yem yemeye alışmaları sağlanmalıdır.
8. haftadan itibaren hayvanlara yemlikle veyaayrı bir kapta ince mozayik kırığı verilmelidir. Böylece hem kalsiyumihtiyacı hemde taşlık için grit ihtiyacı karşılanmış olur.

HAVALANDIRMA ÖNEMLİDİR

Kümeslerde yeterli oksijen ile istenen sıcaklığınsağlanması, amonyak ve karbondioksit gibi zararlı gazların dışarı atılmasıiçin iyi bir havalandırma yapılmalıdır.
Havalandırma, sürünün sağlığınıkorunması yanında yem tüketimini, yemden yararlanmayı, yakacak giderlerinide etkilediğinden kârlılığı doğrudan etkilemektedir.
Resim 7. İyi gelişme iyi verim içintemiz ve taze besin maddesi...
Resim 8. Havalandırması,ışığı iyi temiz bir kümes, başarı ve kârın anahtarıdır.
Civciv büyütme döneminin ilk bir kaç günündeçok az bir havalandırma yeterli olmaktadır.
3. haftadan sonra iyi bir havalandırma yapılmalıdır.Yapılmaz ise altlıkların nem seviyesi yükselir ve amonyak birikimi başlar,bu durumda büyük telefata neden olan hastalıklar görüldüğü gibi, yemdenyararlanma ve gelişmede yavaşlama göıvlür.
Aşırı havalandırmada doğru değildir.Buda hayvanların C.R.D. ve nezle gibi hastalıklara tutulmasına neden olur.
Kümes içerisinde yeterli havalandırma yapılıpyapılmadığını anlamak için altlığa bakmak gerekir. altlık çok ıslakdeğilse, normal bir nemlilikte ise kümes için havalandırmanın yeterli olduğuanlaşılmalıdır.
Avuç içine alınıp sıkıldığındatamamen birbirine yapışmayan bir altlık normal kabul edilirken, çamur gibiyapışan bir altlık normal değildir ve havalandırma gereklidir anlamınagelir.
Bir de kümese girince keskin bir amonyakkokusu varsa havalandırma gereklidir.
Resim 9. Sürünün sağlığı,yemden yararlanması havalandırmayla direkt ilgilidir.
 
IŞIKLANDIRMA NASIL OLMALIDIR ?

Yumurtacı bir tavuk sürüsü oluşturmak üzerebüyütülen civcivler için çok iyi bir aydınlatma programı uygulamakgerekir. Civcivler ilk iki haftalıkken 23 saat aydınlatma uygulanır. Kalanbir saatte civcivlerin karanlığa alışması ve dinlenmesi sağlanmış olur.Bu karanlık saatlerde yığılmalardan dolayı ölümlerin önüne geçmek için15 vatlık bir ampul yakılmalıdır.
3. haftadan itibaren ışık şiddeti ve aydınlatmasüresi yavaş yavaş düşürülür.
4. haftada aydınlatma şiddeti m2ye 5 wattan 2 wata düşürülerek 20 saat aydınlatma yapılması yeterliolmaktadır.
Resim 10. Civcivler büyüdükçegün ışığı kafi gelmez, ek aydınlatma gerekir.
4. haftadan 17. haftanın sonuna kadar günışığı yeterlidir.
18. haftada gün uzunluğu 14 saate çıkacakkadar ek bir aydınlatma yapılmalı, bundan sonra her hafta için bu süre yarımsaat uzatılmalıdır.
Resim 11.Gaga kesimi makinalardausulüne uygun yapılmalıdır.
Civcivlerin bakımı beslenmesi için yapılmasıgereken işleri gördük,onları piliç durumuna getirdik şimdi neler yapmalıyız.

PİLİÇLERİN BAKIM VE BESLENMELERİNDE NELERYAPILIR ?

Piliçlerin bakım ve beslenmeleri ile ilgiliönemli ve pratik noktaları şöyle özetleyebiliriz.
1- Piliçlerin yaşlarına göre önerilenyemler yedirilmelidir.Yemden yeme geçiş daima yavaş yavaş olmalıdır.
2- Piliçler büyüme dönemiyle yumurtlama dönemiarasında üç defa tüy değiştirirler.Bu tüyler toplanıp yakılmalıdır.
3- Piliçlerin erken yumurtaya gelmeleriniengellemek için şu tedbirler alınmalıdır.
Resim 12. Temiz ve bol su ihtiyaçlarınen önemlilerindendir.
- Gün ışığına ilave olarak aydınlatmayapılmaz.
- Yumurta yemine erken başlanmaz.
- Tehditli yemleme uygulanır
4 - Kılavuz yumurtanın görülmesiylebirlikte yumurta yemine geçilmelidir.
5 - Yumurta çağına girmeden folluklar hazırlanmalıve piliçlerin folluklara alışmaları sağlanmalıdır.
6 - Usulünce kanat kesimi yapılmalıdır.
Resim 13. Çeşitli önlemler alınarakerken yumurtaya gelme engellenmelidir.
 
YUMURTA TAVUKLARININ BAKIM VEBESLENMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR ?

Piliçler uygun besleme ve bakımla yumurtatavuğu durumuna geldiler şimdi neler yapılmalıdır.
1 - Kümesin içi gezilerek ölü tavuklar dışarıçıkarılır.
2 - Hayvanların sağlık durumu gözden geçirilir.Bu amaçla
- Bakışları canlı
- Hareketleri normal
- Tüyleri parlak
- Pislikleri katı
- Yeme ve suya karşı istekli ve
- Çıkardıkları seslerin normal olmasınaçok dikkat edilir
- Hastalık şüphesi varsa ilgililere haberverilir
3 - Yemlik ve suluklar kontrol edilerek normalçalışmaları sağlanır.
4 - Yumurta toplanır ve rapordaki yerine işlenir.
5 - Günlük yem tüketimi rapordaki yerine işlenir.
6 - Aydınlatma ve her türlü temizliğeazami titizlik gösterilir.
Resim 14. Kümeslerde hastalıklarakarşı çok duyarlı ve dikkatli olunmalıdır
 
KÜMESLERDE ARADA BİR NELER YAPILMALIDIR ?

1 - On beş günde bir kafes tellerini vebacaların tozları temizlenmelidir.
2- Ayda bir içme sularına bir bidon suya 50gr hesabıyla göztaşı karıştırılmalıdır.
3 - Tespit edilen iç parazitler varsa bunlarakarşı ilaç kullanılmalıdır.
4 - Altlıkların tavuklara zarar vermemesi içingerekli önlemler alınmalıdır.
5 - Farelere karşı tavuklara zararvermeyecek tedbirler alınmalıdır.
6 - Kümeslerde sinek mücadelesi yapılmalıdır.
7 - Çok zorunlu olmadıkça tavukların yerideğiştirilmemelidir.
8 - Yumurta toplama, yem verme gibi işler,aynı kişi tarafından aynı renk elbise ile aynı yoldan yapılmalıdır. Serthareketlerden kaçınmalıdır.
9- Mecbur olmadıkça her türlü önlem alınsadahi kümese yabancı bir kimse sokulmamalıdır.
Resim 15. Kümeslerin içi kadar dışınıntemizlik ve bakımına da dikkat edilmelidir.
 
YUMURTA TAVUKLARININ KAFESTEBAKIM VE BESLENMELERİ NASIL YAPILIR ?

Yumurta tavukları, yer sistemi, 2/3 ü veya1/3�ü ızgara sistemi kümeslerde bakılıp beslendiği gibi kafes sistemi kümeslerdede bakılıp beslenmektedir. Kafes sistemi pek çok üstünlükleri olduğu içintercih edilen bir sistemdir. Bununla beraber bazı mahsurları da vardır. Bakımve besleme yer kümesleriyle genelde aynıdır. Görülen farklar kısaca şunlardır.
1 - Piliçler üç aylık olmadan kafeslerekonmaz. Bu nedenle ayrı bir büyütme kümesine ihtiyaç vardır.
Resim 16. Kafeslerde tavuklarınkontrolü çok rahat olmaktadır.
2 - Kırık yumurta oranı fazla olur.
3 - Gübrenin alınması daha zordur.
4 - Çok güçlü iyi bir havalandırmayaihtiyaç vardır.
5 - Tavukların hareket serbestisi olmadığıiçin özel bir yemleme gerekir.
6 - Tavuklar rahat kontrol edilir.
7 - Yem kaybı azdır.
8 - Yumurtalar temiz olur.
9 - Tavuklar gurk olmaz.
10 - Fazla iş gücü gerektirmez.

 

Tarımsal Kredi İmkanları

FIZIBILITE DENEMESI

Organize Hayvancılık Nedir-Nasıl Kurulur-Teşvikleri Neler

Organik Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

 

google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ

>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>